เมืองเชียงแสน | Chiang Saen City

อำเภอเชียงแสน

dsc_0022

เป็นอำเภอเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งแต่เดิมเชียงแสนเป็นเมืองเก่า เดิมชื่อ “เวียงหิรัญนครเงินยาง” ปัจจุบันยังมีซากกำแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถานหลายแห่งปรากฏอยู่ทั้งในและนอกตัวเมือง ชาวเชียงแสนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายท่ามกลางโบราณสถาน มากมายที่กระจายอยู่ทั่วอำเภอเมืองเชียงแสน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังทิ้งร่องรอยแห่งอารายะรรมและเรื่องราวในอดีตแต่ละยุคสมัยที่ย้อนไปได้ 1000กว่าปี ตำนานเมืองเชียงแสนในยุคแรกราวพุทธสตวรรษที่ 12-15 เรียกว่าเมืองสุวรรณโคมคำ ต่อมาในยุคที่ 2 คือ เมืองโยนกนาคพันธุ์ หรือเมืองนาพันธุ์สิงหนวัตรนครเชื่อกันว่า การสร้างเมืองในครั้งนี้ ได้รับการช่วยเหลือจากพันธุนาคราชและล่มสลายไปจมลงในหนองน้ำ ปัจจุบันเป้นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อว่า เวียงหนองล่ม ยุคที่สามที่จะมาเป็นเมืองเชียงแสน คือ ยุคหิรัญนครเงินยาง ซึ่งเป็นยุคที่มีหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการก่อเกิดอาณาจักรล้านนาจนมาถึงปัจจุบัน จากตำนานเล่าขานทำให้เมืองที่น่าท่องเที่ยวและอยู่ในความสนใจของผู้ที่อยากรู้ความเป้นไปในอดีตของเมืองโบราณเหล่านี้ โดยอำเภอเชียงแสนมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ซึ่งน่าสนใจ ดังนี้

  • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน เป็นแหล่งรวบรวม โบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปุนปั้นฝีมือล้านน้า พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและจากจังหวัดพะเยาพร้อมทั้งให้ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อและชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ
  • วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้าแสนภูเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19 โบราณสถานประกอบด้วยเจดีย์ปรานทรงระฆังแบบล้านนา เป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีพระวิหารที่เก่ามากซึ่งพังทลายเกือบหมดแล้ว และเจดีย์ทรายแบบต่างๆ 4 องค์
  • วัดพระเจ้าล้านทอง วัดนี้ตั้งอยู่ในเขต อำเภอเมือง เจ้าทองงั่ว ราชโอรส พระเจ้าติดโลกราชเป้นผุ้สร้างเมื่อ พ.ศ.2038 ได้ทรงหล่อพระพุทธรูปองค์หนึ่งหนัก 1200 กิโลกรัม ขนานนามว่า พระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธาน ในวัดนี้มีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งได้มาจากวัดทองทิพย์ เรียกกันว่า พระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปทองเหลีอง พระพักตร์งดงามมากศิลปะสุโขทัย
  • โบราณสถานวัดป่าสัก อยู่ห่างจากอำเภอเชียงแสนประมาณ 1 กม. พระเจ้าแสนภูทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1838และให้ปลูกต้นสักล้อมกำแพงจำนวน 300 ต้น จึงได้ว่า “วัดป่าสัก” ทรงตั้งพระพุทธโฆษาจารย์เป็นสังฆราชจำพรรษา ณ อารามแห่งนี้ ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำศัญคือ เจดีย์ประธานทรงมณฑปยอดระฆัง ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ กระดูกตาตุ่มข้างขวาจากเมืองปาฎลีบุตร
  • วัดพระธาตุผาเงา อยู่ห่างจากอำเภอ เชียงแสนไปตามเส้นตามทางเชียงแสน เชียงของ ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ตรงข้างโรงเรียนสบคำ เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม ภายในมีหอวัฒนะรรมนิทัศน์ ระหว่างทางขึ้นยอดเขามีพระธาตุจัน และพระอุโบสถเก่าอันสวยงาม บนยอดเขาประดิษฐานพระบรมพุทธนิมิตเจดีย์ และเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามได้โดยรอบ
  • วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลเวียง ตั้งอยุ่บนถนนเลียบแม่น้ำเชียงแสน –เชียงของ ตามพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าพัคราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมื่อ พ.ศ. 1483 พร้อมกับพระธาตุจอมทอง เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองสมัยเชียงแสน ต่อมาพระเจ้าสุวรรณคำล้านได้บูรณะและปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุใหม่ในราวพุทธศตวรรษที่ 22-23
  • ทะเลสาปเชียงแสน หรือ หนองบงคาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงแสน ไปประมาณ 5 กม.ในฤดูหนาวมีฝูงนกอพยพมาอาศัยที่ทะเลสาบแห่งนี้ และยังมีวิวทิวทัศน์สวยงามมากเวลาพระอาทิตย์ตก
  • สบรวก หรือ ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ อยู่ห่างจากเชียงแสนไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร ตามถนนเลียบริมแม่น้ำโขง สบรวกเป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงซึ่งกันดินแดนระหว่างประเทศไทย ลาว และพม่า จากจุดนี้นักท่องเที่ยวจะมองเห็นดินแดนที่เรียกกันว่า สามเหลี่ยมทองคำ ที่สบรวกมีบริการเรือให้เช่าเพื่อเดินทางไปชมวิวทิวทัศน์บริเวณสามเหลี่ยมทองคำใช้เวลา 20 นาที และยังสามารถเช่าเรือจากสบรวกไปยังเชียงแสนและเชียงของได้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที และ 1 ชั่วโมงตามลำดับ
  • หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ห่างจากอำเภอเชียงแสน 9 กม. เป็นสถานที่จัดแสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของฝิ่นในสามเหลี่ยมทองคำ ต้นกำเนิดฝิ่น สงครามฝิ่น ผู้นำเข้าฝิ่นมาในเอเซีย ผลกระทบของฝิ่น การยุติการดำรงชีวิตที่ต้องพึ่งพิงกับการปลูกฝิ่นและเสพฝิ่นของประเทศไทย เป็นการแสดงนิทรรศการพร้อมสัมผัสเรื่องราวต่างๆ ของฝิ่นแบบคล้ายจริง ใช้เวลาชมเรื่องราวต่างๆ ในหอฝิ่นประมาณ 1-2 ชั่วโมง

งานประเพณีประจำปีของอำเภอเชียงแสน

  • งานประเพณีสงกรานตืและแข่งเรือเมืองเชียงแสน โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 16- 18 เมษายน ในงานมีขบวนแห่สรงน้ำพระเจ้าล้านทอง การแข่งเรือ และมหรสพพื้นเมืองต่างๆ

1377929176-IMG8414hr-o

Tags:

Write a comment